طرح برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تقدیم ریاست مجلس تورکیه شد

"حزب عدالت و توسعه" و "حزب حرکت ملی" تورکیه طرح پیشنهادی مشترک خود را برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری تقدیم ریاست مجلس کشور کردند

طرح برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تقدیم ریاست مجلس تورکیه شد

"حزب عدالت و توسعه" و "حزب حرکت ملی" تورکیه طرح پیشنهادی مشترک خود را برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری تقدیم ریاست مجلس کشور کردند.

طرح پیشنهادی مشترک حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی تورکیه جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تاریخ 24 جون سال جاری با امضای بنعلی ییلدریم، نخست وزیر و دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکی تقدیم اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ملت کبیر تورکیه شد.

در این طرح آمده است: "پس از ریفراندوم 16 اپریل سال پیش که راه ملت را برای دستیابی به سیستم ریاست جمهوری هموار کرد، در اینمورد تصمیم قطعی گرفته شده است. تحولات مهم تاریخی در منطقه، روابطمان با اتحادیه اروپا و روند جهانی ما را مجبور به گذر از وضعیت مبهم کنونی و گذار فوری به سیستم ریاست جمهوری که مردم در همه پرسی تصمیم به آن گرفتند، ساخته است.

همچنین برنامه ها و مشغله های فراوان داخلی و خارجی تورکیه زمینه یی تصمیم گیری در جهت برگزاری انتخابات زود هنگام را ضروری کرده بود."

با تصمیم مجلس انتخابات پارلمانی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه