ترکیه و مقدونیه روابط اقتصادی فی مابین را توسعه میدهند

نهاد زیبکچی و کرشنیک بکتاش وزرای اقتصاد ترکیه و مقدونیه توافقنامه تشکیل کمیته مشترک توسعوی قرارداد تجارت آزاد را امضا کردند

ترکیه و مقدونیه روابط اقتصادی فی مابین را توسعه میدهند

نهاد زیبکچی و کرشنیک بکتاش وزرای اقتصاد ترکیه و مقدونیه توافقنامه تشکیل کمیته مشترک توسعوی قرارداد تجارت آزاد را امضا کردند

توافقنامه تشکیل کمیته مشترک توسعوی قرارداد تجارت آزاد میان کشورهای تورکیه و مقدونیه از جانب نهاد زیبکچی و کرشنیک بکتاش وزرای اقتصاد هردو کشور به امضار رسید

هدف ازتوافقنامه مذکور تامین یاری به حجم تجارت دوجانبه با توسعه بخشیدن به یکپارچگی منطقوی میباشد.

ازسوی دیگردرزمینه توسعه وضعیت موجود درمحصولات زراعتی، افزایش خدمات و سرمایه گذاری درچهارچوب قرارداد تجارت آزاد نیزتوافق حاصل شد.اخبار مربوطه