سفیر جدید افغانستان در انقره اعتماد نامه اش را تقدیم رئیس جمهور کرد

رئیس جمهور ایردوغان سفیر جدید افغانستان را در قصر بیش تیپه مورد قبول قرار داد

سفیر جدید افغانستان در انقره اعتماد نامه اش را تقدیم  رئیس جمهور کرد

رئیس جمهور ایردوغان سفیر جدید افغانستان را در قصر بیش تیپه مورد قبول قرار داد.

عبدالرحیم سید جان سفیر جدید افغانستان درانقره پایتخت کشور تورکیه از جانب رئیس جمهور رجب طییب ایردوغان مورد قبول واقع گردید که در جریان این دیدار سید جان اعتماد نامه اش را تقدیم رئیس جمهور نمود و مورد قبول واقع گردید.

بعد از ختم مراسم تقدیم اعتماد نامه، منسوبین سفارت افغانستان در انقره با رئیس جمهور ایردوغان عکسهای یادگاری نیز اخذ کردند.اخبار مربوطه