طرح تاسیس دانشگاه ترکیه-جاپان

موضوع اصلاح قانون آموزش عالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی با مشارکت دانشگاه تکنیک اوستیم جاپان در مجلس ترکیه مورد بررسی قرار گرفت

طرح تاسیس دانشگاه ترکیه-جاپان

موضوع اصلاح قانون آموزش عالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی با مشارکت دانشگاه تکنیک اوستیم جاپان در مجلس ترکیه مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه دیروز کمیسیون آموزش و فرهنگ مجلس ملی کبیر ترکیه که با حضور عصمت ییلماز وزیر آموزش ترکیه برگزار شد موضوع اصلاح قانون آموزش عالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی با مشارکت دانشگاه تکنیک اوستیم جاپان مورد بررسی قرار گرفت.

یلماز در این جلسه اعلام کرد: ایده تاسیس دانشگاه ترکیه-جاپان از نتایج همکاری دو کشور در ساخت نیروگاه اتمی در ترکیه بوده و در دیدار اردوغان با رئیس جمهور جاپان مطرح گردید و قرار است دانشگاهی مبتنی بر تحقیقات باشد و انتظار میرود که بعد از مدت معقولی در میان دانشگاه های معتبر دنیا قرارگیرد.

موافقت نامه تاسیس دانشگاه تکنیک ترکیه-جاپان در 29 جون 2016 در پایان پروسه دوساله آماده کردن اساس نامه توافق بین دوکشور امضا شد.اخبار مربوطه