ضیافت افطار ایردوغان وخانم امینه اردوغان به افتخارهنرمندان و ورزشکاران

رئیس جمهورترکیه دراین ضیافت اعلام داشت: بایک فرهنگ فاقدعرفان وورزش فاقد هنرواخلاق هرگزنمیتوان بجایی رسید

ضیافت افطار ایردوغان وخانم امینه اردوغان به افتخارهنرمندان و ورزشکاران

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه همراه باهمسرش امینه اردوغان در کاخ تارابیا در استانبول به افتخارهنرمندان وورزشکاران ضیافت افطاری ترتیب داد.

رئیس جمهور ترکیه ضمن اشاره به اینکه انحراف فکری درانحصارقراردادن فرهنگ، هنر وورزش دردست یک گروه ویژه هیچ فایده ای برای کشورنداشته وبرعکس موجب کوته فکری درتمامی عرصه گردیده است گفت: جایگاهی که ترکیه باتوجه به قدرت وظرفیت خود درعرصه فرهنگی، هنری وورزشی بخوداختصاص داده، هماهنگ نمیباشد. با فرهنگ فاقد عرفان وبا ورزش فاقدهنرواخلاق نمیتوان به جایی رسید. با این طرزبرخوردبگذریم از صاحب شدن به  آثاروچهره های معروف جهانی ، حتی نمیتوانیم حداقل انتظارات ملت خود را بجای آوریم.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه دولت بایددرفرهنگ، هنروورزش نه طرفی که مدیریت میکند، بلکه بایدطرفی باشد که مشوق باشد گفت: ازنظر اصولی به نظرمن هنرمندان نباید کارمند دولتی باشند ولی درعین حال معتقدم که اجرای فعالیت های هنری تمامی هنرمندان دردنیای آزادخودصحیح ترباشد.

رئیس جمهورترکیه باتاکید براینکه هنرمندان وورزشکاران افرادنمونه برای جامعه هستند گفت: افرادی که این مسئولیت رابرعهده نمیگیرند، تنها به خودشان و ملت ترکیه آسیب میرسانند.

رجب طیب اردوغان ضمن اشاره به اینکه مرکز فرهنگی آتاترک درمیدان تقسیم استانبول تخریب شده وبجای آن ساختمان جدیدی تاسیس خواهدشد افزود: فعالیت های پیاده کردن پروژه مورد نظر به إتمام رسیده و مرحله اجرایی آغاز خواهد شد.اخبار مربوطه