سه نقطه مورد هدف قرار داده شده در سوریه با 105 فیر راکت

سه نقطه مورد هدف قرار داده شده در سوریه با 105 فیر راکت |

سه نقطه مورد هدف قرار داده شده در سوریه با 105 فیر راکت

به تعداد 105 فیر راکت سه نقطه در سوریه را مورد هدف قرار داد


برچسب ها: سه نقطه , 105 فیرراکت , سوریه