عکس العمل شدید اردوغان به آمریکا

ایردوغان نسبت به اظهارات امریکا واکنش تند نشان داد

عکس العمل شدید اردوغان به آمریکا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به نشان دادن عکس العمل شدید به اظهارات آمریکا گفت: زمانیکه ما اظهار نگرانی میکردیم، شما کجا بودید؟اخبار مربوطه