پناهجویان به اردوگاه کالائیس در فرانسه باز می گردند

اردوگاه پناهندگان کالائیس در فرانسه که چندی پیش تخلیه شده بود، مجددا پر میشود

پناهجویان به اردوگاه کالائیس در فرانسه باز می گردند

اردوگاه پناهندگان کالائیس درفرانسه که چندی پیش تخلیه شده بود، مجددا پر میشود.

پناهجویان بدلیل عدم اختصاص سرپناه کافی به خود، به اردوگاه کالائیس که بعنوان " جنگل وحشی " شناخته میشود، پناه میبرند.

درحال حاضردرجنگل واقع درشهر کالائیس که در گذرگاه پناهجویان بین فرانسه و انگلستان قرار دارد، حدود 600 پناهجو اسکان گرفته اند.

پناهجویان برغم نبود نیازهای اصلی انسانی مثل خوابگاه، بدرفت، حمام و مواد غذایی، برای زنده ماندن تلاش میکنند.

هزاران پناهجو که در منطقه مذکور زندگی میکردند، در ماه نوامبر سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی به مناطق مختلف در این کشور فرستاده شده بودند.

در حالیکه پولیس بمنظور جلوگیری از تاسیس مجدد اردوگاه این چنینی تدابیر مختلفی اتخاذ می کند، شهر داری شهر نیز یاری به پناهجویان را ممنوع کرده بود.

پناهجویان در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه در پارکها میخوابند.  اخبار مربوطه