سرک و جاده ‌های سودان با سفره‌های افطار تزیین شده است

نیازمندان سودان وهم افرادی که هنگام افطاربه منازل‌شان هنوزنرسیده‌اندروزه خودرا برسر سفره‌های که از جانب افراد خیرخواه درکنارسرکها و جاده ها چیده شده است افطار میکنند

سرک و جاده ‌های سودان با سفره‌های افطار تزیین شده است

افراد خیرخواه در کنار جاده و سرکها  سرنشینان موتر های در حال حرکت٬ افراد پیاده و یا کسانی که در ایستگاه های بسها منتظرند را به افطاردعوت میکنند.ودراین سفرها افراد غنی و فقیر در کنار هم در کنار جاده به افطار میپردازند.

یکی از جاده های اصلی شهر خرطوم که سفره های افطاری بسیاری در انجا باز میگردد عبارت از جاده عبیده حاتم است.

افراد بنا به وسعت مالی خود اقدام به تهیه افطاری میکنند. در این سفره ها غذاهای محلی و سوپ و غذاهای گوشتی آورده میشود. روزه داران بعد از ادای نماز و خوردن افطاری روانه کار و زنده گی خود میگرددند.

محمد عبدالله ابراهیم یکی از افراد خییر در شهر خرطوم در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با اشاره به اینکه به مدت 20 روز در طول ماه رمضان در کنار جاده ها سفره افطاری آماده خواهد کرد، گفت:

به سنت ها و باورهای که از پدرم آموخته ام ادامه میدهم. به یاد دارم که پدرم نیز مرا در کنارش میگرفت و روزه دران را به افطار دعوت میکرد. من نیزکار رارا ادامه خواهم داد.

ابوبکر حسن نیز اظهار داشت: "به دلیل اینکه در اطراف ما افراد نیازمندوجود دارد و یا کسانی هستند که به دلیل مصروفیتهای کاری قادر به رسیدن به خانه های شان شده نتوانسته اند. ما همه برادران مسلمانمان را به این سفره ها دعوت می کنیم".اخبار مربوطه