خبر TRT

اخبار TRT

اهداف بخش اخبار TRT

 • خبررسانی صحیح، مداوم ، لازم و به موقع به افکار عمومی در زمینه تحولات اقتصادی کشور و دنیا، علم، تکنیک، فعالیتهای هنری و فرهنگی.
 • رساندن درست و آزاد اخبار صحیح برپایه برتری دموکراسی مشارکتی و علم حقوق به افکار عمومی، تأکید بر دموکراسی سیستم پارلمانی در جامعه؛
 • فراهم آوردن امکان بحث و نظرهای مختلف پیرامون موضوعات روز و کمک به روشن ساختن مسائلی که از دیدگاههای مختلف به آن نگریسته می شود

روش و آرمانهای خبری

 1. پوشش درست اخبار و حوادث در کمترین زمان. در صورت لزوم بهره مندی از نظرات متخصص یا متخصصان امر در موضوعات داخلی و حوادث خارجی که از دیدگاه ترکیه حائز اهمیت است.
 2. پوشش دادن وسیع مضامین با ارائه تصاویر بشردوستانه، حقوقی، دموکراتیک، لائیک و اجتماعی دولت ترکیه در چارچوب همگرایی ملی و عدالت جمهوری ترکیه
 3. پوشش دهی مدرن و بی طرفانه حوادث رخ داده در ترکیه، جمهوریها و جوامع ترک و نیز حوادث دنیا در بولتنهای خبری. تهیه برنامه های خبری تکمیلی حوادث مهم. در این نگرش، اخباری که باعث برداشت اشتباه افکار عمومی شود یا برنامه ها و اخبار تحریک کننده جایی نخواهند داشت.
 4. تهیه بولتنها و برنامه های خبری جداگانه برای رادیو و تلویزیون با پایبندی به اصول بی طرفی، صحت و سرعت در چارچوب قانون و امکانات.
 5. پوشش مباحث مربوط به برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت با جای دادن دیدگاههای شهروندان در این زمینه.
 6. تلاش برای اطمینان از درستی اخبار نقل شده از منابع خارجی با استفاده از خبرگزاری های محلی و منابع خبری سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) در کنار افزایش همکاری با آژانسهای خبری بین المللی و ارائه اخبار گرفته شده از منابع خبری بعد از رعایت اصول خبرنویسی معاصر .
 7. انعکاس اخبار مهم از دیدگاه ترکیه، کل دنیا و اخباری که توجه مخاطبان معاصر را به خود جلب می کند به افکار عمومی به صورت بی طرفانه.
 8. انعکاس زنده حوادث و اخبار توسط گزارشگران به جای برنامه های ضبط شده، با استفاده از میتودهای توصیفی و پخش با حفظ ویژگیهای ارائه برنامه، در تمامی اخبار و بولتنهای خبری. اولویت دادن به استفاده از تصاویر تلویزیونی، افکت، جلوه های گرافیکی و زنده در پخش. عدم پخش تصاویر غیرمرتبط با اخبار.. و قید کلمه آرشیف در صورت استفاده از تصاویر آرشیفی.
 9. استفاده از نظرات و بحث ها در پخش اخبار. عدم استفاده از دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک که احتمال ضربه به روابط بین المللی در حال و آینده را داشته باشد. دقت در ذکر منابع اخبار و دیدگاهها.
 10. در تهیه اخبار کلنگ زنی، افتتاحیه واعطای دیپلوم و مانند آن که مخاطبان اندکی دارد، تعداد مخاطبان در نظر گرفته شده و بر اساس آن برنامه تهیه می شود و عدم تنزل به خبردهی رسمی به صورت اغراق آمیز.
 11. دقت وافر به بی طرفانه، صحیح و به روز بودن اخبار سیاسی و در صورت خلاصه کردن توضیحات احزاب، اشاره به اهداف و مباحث اصلی آن.
 12. عدم پخش یکطرفه و جانبدارانه برنامه ها. عدم تبدیل به آلت دست قرار داده شدن در راه منافع و اعتقادات احزاب و گروههای سیاسی و عقیدتی. عدم تهمت و اتهام علیه هیچ کس تا زمانی که دستگاه قضایی اثبات جرم کند.
 13. تلاش در جهت انعکاس عکس العمل های مردم درباره برنامه های انجام شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قالب رپرتاژ، نشست، پانل و غیره