فریکانس

 جدول نشرات رادیو صدای ترکیه  از روی موج کوتاه 
(28.03.2011 - 25.10.2010)
 سا حه نشرات 
 زبان 
  فریکانسی  باند  ساعات نشرات  ساعات نشرات   پاورفرستنده نوع نشرات  
(kHz)(m)(گرینویچ) ( محلی )(kW) 
 آسیادری -پشتو - اوزبیکی 117652515:00-16:3019:00-20:30500DSB