توریزم در تورکیه(چتال خویوک)، 19 حمل سال 1398 هجری شمسی

چتال خویوک عبارت از همان مرکز و یا جاییست که دارای قدامت تاریخی تقریبا 9500 سال قبل از امروز بوده

çatalhöyük 2.JPG
çatalhöyük 6.JPG
çatalhöyük 5.JPG
çatalhöyük 3.JPG
çatalhöyük 1.JPG

در تورکیه جاهای تاریخی مربوط به زنده گی انسانها از دوره های بسیارقدیمی و اولیه موجود است. ساحه ها ویا آلان نیولیتیک چتال خویوک یکی از اینها میباشد... چتال خویوک عبارت از همان مرکز و یا جاییست که دارای قدامت تاریخی تقریبا 9500 سال قبل از امروز بوده، که با آثار واقعی بیانگر طرززنده گی اجتماعی و کلتوری بی نظیری از مردمان قدیمی ادوار مختلف تاریخی و خصوصیات دوره یی آنها بوده است. این منطقه از جمله مناطق باستانی و یا ارخیولوژیکی ایست که مبیین بهترین نمونه مرحله گذارتاریخی بشریت به کشت و زراعت میباشد. چتال خویوک که در منطقه یی اناطولی مرکزی در 1 کیلومتری اولوسوالی چومرای ولایت قونیه موقعیت دارد، به صفت اولین منطقه اسکان بشریت در تاریخ مورد قبول قرار گرفته است. نظر به کاوشهای ارخیولوژیک چنین به نظر میرسد که در اینجا درحدود 8 هزار تن زنده میکرده است. این شهرایتنیکی که یکی ازبهترین نمونه های مرکزبودوباش  و زنده گی انسانهای دوره نیولیتیک ادوارگذشته با همه خصوصیاتش تابه امروز میباشد، این شهر نام خود را از دو خویوک و یا مناطق باستانی که به دوطرف شرقی و غربی واقع میباشد گرفته است. به دلیل همه این ویژه گیهایش در سال 2012 این منطفه در لیست آثار فرهنگ یونیسکو نیز درج گردیده است.

خویوکها، در نتیجه یی ویرانی و بهم ریختن پیهم  مناطق باستانی اند که دراثر وقوع زمین لرزه ها و یا جنگها بمیان می آیند. بنابر این خویوکها تشکیل دهنده بقایای آثار به هم ریخته چندین مرحله و دوره های پیهم تاریخی میباشند. خویوکهای واقع در شرق و غرب چتال خویوک به شکل دوتپه جداگانه میباشد....در نتیجه کاوشها در خویوک شرقی، 18 مرحله بودوباش نیولیتیک نمایان شده است. در این مراحل و یا ادواری که تا 7000سال قبل از میلاد میرسد، یک مقدار زیاد آثار و شواهد بیانگر گذارهای تاریخی وبودوباش انسانی دسترسی پیدا شده است. از آثار بدست آمده از اینجا یک آرشیف بسیار باارزشی که دارای نمونه های شیوه معماری، صنایع مستظرفه بوده  ساخته شده است.

خویوک غربی نیزدربرگیرنده تاریخ 6000 ساله قبل ازمیلاد بوده ودارای خصوصیات دوره یی کلکولیتیک میباشد. این خویوک ویژه گیهای کلتوری و اجتماعی ادوار گذشته را که در آن انتقال یافته است به نمایش میگذارد. این خویوکها که ساحه تقریبا 14 هکتار زمین را احتوا میکند، بیشتر از 2000 هزار سال به صفت منطقه زنده گی و بودوباش انسانها مورد استفاده قرار گرفته است.

خانه های واقع در چتال خویوک نظر به ساختار و طرز زنده گی مردم آن عصر از نقطه نظر اجتماعی و ایده آلهای برابرای یکی از نمونه های شهری گری پیش از وقت بوده است. یکی از خصوصیات بارز این خانه ها، عبارت از داشتن ابعاد متساوی و هماهنگ به یکدیگر، دخول در آن از طریق زینه یی که از قسمت سقف آن بازگردیده، بوده است. خانه به شکل متصل به همدیگر انشاد گردیده است. و تخمین میگردد که به دلیل؛ قوی بودن رشته های قومی و خانواده گی در آن زمانها و ترجیح طرز زنده گی کلکتیفی انسانها چنین بوده است. در دیوار های این خانه ها اشکال گیومیتریک، ستاره ها، موتیفهای مختلف النوع گلها، شکار، دانس، و تصاویری از گاو، آهو و قوچ به مشاهده میرسد. در چتال خویوک به دلیل اینکه این خانه پهلوبه پهلوی هم ساخته شده اند، سرک و یا کوچه وجود ندارد، اشکال چلیپا یی در اینجا  به شکل کوچه و سرک مورد استفاده بوده و ارتباطات از طریق بامها صورت میگرفته است.  معلوم میشود که باشنده گان اولیه چتال خویوک با کار شکار و جمع اوری آنها، و در دوره بعدی نیز با شغل کشت وزراعت مشغول بوده اند. اولین نوع کیاه هاییکه در اینجا کشت گردیده عبارت از گندم، جو و انواع باقلیها بوده است. اینها برعلاوه زراعت با شغل تربیه حیوانات و مالداری نیز مشغول بوده اند. در نتیجه کاوشها در خویوک شرقی، نمونه های زیادی ازمجسمه های خدایان مادربدست آمده است. این مجسمه های دارای بلندی 5 الی 15 متر بوده از سفال، سنگ و غیره چیزها ساخته شده اند. و فعالیتهای ارخیولوژیک در این منطقه هم اکنون نیز ادامه دارد.

 اگر خواهان بازدید از خانه ها و طرز زنده گی مردمانی که قبل از هزاران سال از ما زنده گی کرده اند بوده باشید، در جریان سفر به شهر تاریخی و زیبای قونیه گشت وگذار در این مناطق وسیاحت به خویوکهای قونیه را نیز فراموش نکرده از غذا های لذیذ و مختص بخویش آن نوش جان نمایید.اخبار مربوطه