سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ حقوق بشر را نقض می کند

گزارش رفتاربدوبازداشتهای کیفی سازمان تروریستی علیه عناصراحزاب مخالف پ ی د

سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ حقوق بشر را نقض می کند

 سازمان تروریستی پ ک ک / ک ج ک از بدو تشکیل تا به امروز با اعمال فشار و خشونت علیه شهروندان در منطقه آناتولی شرقی و جنوب شرقی، از استراتژی حمایت مردم منطقه از خود تابعیت میکند. پ ی د / ی پ گ شاخه این سازمان در سوریه نیزازهمین استراتژی علیه مردمان این کشوراستفاده مینماید. سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ با هدف تبدیل به قدرت حاکم در منطقه، مرتکب جرائم بشری بزرگی چون پاکسازی قومی علیه کردها، اعراب، ترکمنان و یزیدی های ساکن منطقه میشود. جرائم بشری مذکورازجانب نهادهای بین المللی حقوقی تعقیب گردیده و در گزارشات ذیعلاقه نیز انعکاس یافته است. در نتیجه اقدامات خشونت بار سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ، تعداد کثیری از مردم بومی منطقه مجبور به کوچ شده و خانه و کاشانه خود را ترک کرده اند. پناهجویان سوریه یی که از ظلم و بیداد پ ی د / ی پ گ فرار میکنند، براساس ضرورت سیاست درب بازترکیه، کشورمان را بصفت یک کشورامن ترجیح میدهند. برغم نقض مکررحقوق بشراز سوی پ ی د / ی پ گ، قدرتهای بین المللی که با ادعای مبارزه با سازمان تروریستی داعش به سازمان مذکور یاری می کنند، جرائم بشری مورد بحث را نادیده می گیرند. بخش اعظم اسلحه و مهمات بدست آمده در منطقه، از سوی این سازمان تروریستی را برعلیه کردها، اعراب و ترکمنان مورد استفاده قرار گرفته اند.  بطورمثال در گزارش ماه جنوری سال 2016 سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه با اشاره براینکه، درمناطق تحت کنترل  پ ی د / ی پ گ، موارد نقض حقوق بشر زیادی از جمله پاکسازی قومی، بازداشتهای کیفی، فراخواندن اجباری به خدمت سربازی و کوچ اجباری از سوی این سازمان صورت گرفته است. گفته می شود تا تاریخ انتشار این گزارش، حداقل 407 غیرنظامی منجمله 51 کودک، 43 زن و 16 تن دیگر دراثرشکنجه  به وسیله پ ی د / ی پ گ به قتل رسانده شده اند.  دریکی دیگراز گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر بتاریخ جون سال 2014 به دیگر جرائم پ ی د / ی پ گ علیه رقبایش از نظر سیاسی مانند بازداشت، آدم ربایی و مجازات تاکید شده است. در این گزارش به ویژه به رفتار بد و بازداشتهای کیفی علیه عناصراحزاب مخالف پ ی د مانند حزب دموکرات کردستان و حزب آزادی کردستان اشاره شده است. میتوان خلاصه کرد که، موارد نقض حقوق بشر از سوی پ ی د / ی پ گ را که پاکسازی قومی نیز از جمله موارد دیگر نفص حقوق بشر از جانب این سازمان تروریستی می باشد که در ذیل به شرح آن میپردازیم:

کشتار مخالفان

سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ که به تاسیس یک ساختار جایگزین در سوریه اجازه نمیدهدو دست به کشتارمخالفان میزند. سازمان تروریستی پ ی د /ی پ گ درماه اکتبر 2011دست به کشتاربالترتیب سوءقصد به جان میشل تمو، رهبر حزب آینده که از کردهای مخالف درسوریه تشکیل یافته بود، آغازکرد. این سازمان تروریستی که یکجا با رژیم حرکت میکرد، با انجام کشتارها، موجب واکنش بسیاری از کردهای منطقه قرار گرفته بود. پس از این سوء قصد از سوی سازمان تروریستی پ ی د / پ ک ک، حملات علیه مخالفان ادامه یافت. عبدالله بدرو رهبر قبیله ای و شیرزاد حاج رشید نماینده حزب اتحاد دموکرات کردهای سوریه در حلب، در نتیجه سوء قصدهایی دیگر، کشته شدند. همچنین صالح بدرالدین رئیس حزب دموکرات کردهای سوریه به دلیل فشارهای این سازمان تروریستی از طریق آلمان به اربیل فرار کرده بود. در حالی که قبل ازآغازجنگ در سوریه به تعداد 12 گروه کرد وجود داشته است، ولی هم اکنون صرف پ ک ک / پ ی د  وجود دارد وبس. صدها هزار کرد به دلیل فشارهای موجود، مجبوربه مهاجرت ازمناطق تحت کنترل پ ک ک / پ ی د شده بودند. 350 هزار کرد سوریه یی به ترکیه پناه آورده و هنوزهم درترکیه زندگی میکنند. همچنین روز 27 جون 2013، در جریان راه اندازی تظاهراتی در مخالف تبا سازمان تروریستی پ ک ک / پ ی د، در آمود، اعضای این سازمان تروریستی به سوی تظاهر کنندگان فیرکرده بود که در طی 3 روز، به تعداد 8 تن از مظاهره چیان جان باخته بودند. همچنین درجریان همین تظاهرات، به تعداد 50 تن از اعضای مسئول درحزب، ازسوی پ ی د / ی پ گ به ساختمان متعلق به ی پ گ برده شده و مورد ضرب و شتم قرارگرفته بودند.

نقض حقوق دستگیر شدگان و یا بازداشت شدگان

 در گزارشهای سازمان نظارت بر حقوق بشر نیز جای گرفته است که نقض هایی جدییی ازجانب پولیس سازمان تروریستی زیر نام "آسایش" انجام میگردد. پولیس سازمان تروریستی در حین دستگیری ها، شکنجه و رفتارهای بد علیه آنها انجام داده است. اکثریت این دستگیر شده گان حین شکنجه ها و بدرفتاریهای اینها، جانهای شان را از دست داده اند. بر أساس گزارش HRW، حنا همدوش که درعفرین دستگیر شده بود، پس از مدتی کشته شده است ولی از سوی سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ اعلام گردید که وی رابا کوبیدن سرش به دیواربه قتل رسانیده اند. اتفاق دیگری که درماه فبروری سال 2014 در سرقنیه به میان آمده بود نیزعبارت ازکشته شدن راشوان آتش 24 ساله، از سوی یکی از اعضای "آسایش" بود. بر اساس گزارش، درسالهای 2012-2014، 9 جنایت و مفقود شدن که هنوز از آنها پرده برداری نشده در منطقه به میان امده است و همه این افراد از مخالفان بوده اند که این نیز نشان دهنده اجرائیات کیفی نیروهای امنیتی این گروه تروریستی میباشد.

 خشونت علیه زنان و کودکان

سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ با هدف دردست گرفتن حاکمیت مناطق تحت کنترول خویش  در سوریه و تحلیل مردمان مخالف و همچنین جذب نیرو دست به خشونت علیه زنان و کودکان میزند. این اقدام سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه به تاریخ جنوری 2016 نیزدرج شده است. در گزارش مذکور آمده است، بین سالهای 2011-2016، 42 زن از سوی سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ کشته شده است. نبیه الصلاح، یک تن از این زنان، در 14 آگست 2015، از سوی تروریستهای پ ی د / ی پ گ در مسیر رقه و تل ابیض به ضرب سه گلوله کشته شده است.  طرفع خلیل الحسود 58 ساله، یکی دیگر از این زنان است که شوهرش از سوی ترویست های پ ی د / ی پ گ کشته شد. او هنگامی که در تلاش برای مخفی شدن بود در آخور به قتل رسانیده شد. همچنین بر اساس گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه، تروریست ها بین جنوری 2014 تا اکتبر 2015، در مناطق حسکه، قمیشلی وعفرین 88 زن را تحت لوای "خدمت سربازی" مجبور به الحاق به نیروهای خود کرده اند.

پاکسازی نژادی و مهاجرت اجباری

در مناطق تحت کنترل سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ علاوه بر اعراب و ترکمن ها، دیگر اقوامی چون سریانی ها و ارمنی ها نیز زندگی میکنند. این سازمان تروریستی بخاطر بدست آوردن کنترل منطقه، مردمان این مناطق را مجبور به مهاجرت اجباری کرده و اقدام به تغییر ساختار دموگرافی منطقه میکند. درگزارش سازمان نظارت برحقوق بشرسوریه به اعمال خشونت ازسوی تروریست های پ ی د/ی پ گ علیه نزدیک به 100 خانواده  ترکمن درحسکه جای داده شده است. این ترکمنان مجبور به مهاجرت به دیگرمناطق کشوروسپس به علت شرایط سخت زندگی، به ترکیه پناه آورده اند.

        دراین گزارش که درجنوری2016 منتشرشده، تاکیدگردید، تروریست های پ ی د/ی پ گ وارد اماکن مسکونی شده، اموال مردم راغارت کرده، درمناطقی که کردها ساکن نیستند اقدام به پاکسازی قومی کرده، خانه هارا به آتش کشیده و انسانها را مجبور به مهاجرت کرده است.  بر اساس این گزارش ده ها هزارانسان که اکثراعرب هستند، وادار به ترک خانه و کاشانه شان شده و دههاروستا ویران شده است. تمامی این اقدامات، بر اساس ماده 8 توافقنامه رم، جرم جنگی، جرم علیه بشریت و نقض حقوق بشر به شمار میرود. دراین گزارش آمده است ،9 مرکز مسکونی کاملا ویران شده، ساکنین این مناطق وادار به ترک وطن خود شده، 19 روستا تقربیا کاملا با خاک یکسان شده و ساکنینش به نقاط دیگر تبعید شده است. علاوه بر این سازمان تروریستی پ ی د/ی پ گ درروستاهایی که تحت کنترل گرفته، دست به پاکسازی نژادی علیه اقوام غیرکرد زده است. براساس گزارش سازمان نظارت برحقوق بشرسوریه، ده ها هزارانسان وادار به مهاجرت ازدست کم 49 منطقه مسکونی شده اند.

        گروه تروریستی پ.ی.د/ ی.پ.گ درتاریخ 26 ماه مارچ سال 2015 به اهالی 26 روستای ولایت حسکه سوریه 24 ساعت فرصت داده بود تا خانه و کاشانه خود را ترک کنند. براساس اظهارات یک شاهد عینی که ساکن یکی ازاین روستاها بوده گروه تروریستی پ.ی.د/ ی.پ.گ از بدو ورود به منطقه علیه ساکنان عرب این روستاها رفتاری خصمانه درپیش گرفته و اعلام کرده بود که به اصطلاح درکردستان جایی برای اعراب وترکمنها وجود ندارد. آنها با بیان این گفتارشان اقدام به آتش زدن خانه های روستائیان کرده بودند. مورد دیگرمربوط به گزارشی است که درفبروری سال 2015 ازدستگیری  خودسرانه تقریبا 100 خانواده ترکمن درحسکه، اخراج از وطن آبایی وشکنجه ممتدوهولناک آنها منتشرشده است. این خانواده ها بااعمال فشاروجبر وزورپس ازتحمل مصائب مختلف، راه مهاجرت اجباری را در پیش گرفته و به ترکیه پناه بردند. سازمان عفو بین المللی دراکتبر سال 2015 با اتکا به اظهارات شاهدان عینی، تصاویر ماهواره یی وارزیابیهای صورت گرفته از سوی کارشناسان در گزارشی که تحت عنوان "جای دیگری برای رفتن نداریم" جرائم صورت گرفته توسط گروه تروریستی پ ی د/ ی پ گ در زمینه پاکسازی قومی، تبعید و ویرانی محلهای اسکان ساکنین بومی را به اطلاع افکار عمومی رسانیده بود.

      ارزیابیهای صورت گرفته از روستای عرب نشین حسینیه در منطقه تل خمیس سوریه نیز حکایت از ویرانی مناطق مسکونی این نواحی دارد که در گزارش مذکور نیز منعکس شده است. تصاویر ماهواره ای این روستا در ماه جون سال 2014 و ماه جون سال 2015 مورد مقایسه قرار گرفت و روشن شد که 94 فیصد خانه های این روستای 225 فامیلی در خلال یک سال ویران شده و صرفا 14 خانه از ویرانی در امان مانده است. لما فقیه کارشناس سازمان عفو بین الملل در این خصوص گفته است: پ ی د/ ی پ گ با ویران کردن و سوزاندن کامل خانه های ساکنین بومی و تبعید اجباری آنان که هیچ تناسبی با اقدامات مشروع نظامی ندارد مرتکب جرائمی شده که درحد جرائم جنگی است. این گروه با بی شرمی تمام در حال هیچ انگاشتن قوانین و مقررات بین المللی است.

کودکان جنگ

سازمان تروریستی پ ی د/ ی پ گ ، در چارچوب فعالیتهای تروریستی خود در سوریه، با هدف تحکیم خاکهای اشغالی شان تعداد زیادی کودک را به صفوف خود ملحق کرده و آنان را به خطوط مقدم جبهات شان سوق و هدایت میکنند. براساس بسیاری ازقراردادهای بین المللی (قراردادهای ژنیودرخصوص حفاظت از غیرنظامیان دردوره جنگ 1949، پروتوکول الحاقی قراردادهای ژنیو، توافقنامه حقوق کودکان ملل متحد 1989 وپروتوکول الحاقی حقوق کودکان)، شرکت کودکان درجنگ ممنوع است. ولی نقض این ممنوعیت توسط پ ی د/ ی پ گ درگزارش بسیاری از سازمانها و نهادهای مستقل جای گرفته است.

         براساس گزارشی که کمیسیون تحقیق مستقل سوریه در سازمان ملل در تاریخ 16 آگست 2013 منتشر کرد، پ ی د/ی پ گ درعفرین و حسکه دختران و پسران دوازده ساله را به صفوف خود ملحق کرده است.

در گزارش سازمان ملل با عنوان کودکان و درگیری های مسلحانه آمده است، در منطقه حسکه کودکانی که سن آنها بین 14-17 سال بوده است منحیث  منسوبین سازمان تررویستی به خدمت گرفته شده و بعضا در مناطق کنترل و بعضا نیزدرمناطق درگیری مورد استفاده قرار گرفته شده اند.

      

 

در گزارشی که درجون سال 2016 تحت عنوان "تجارت انسان" در آمریکا منتشر شد، آمده است، سازمان تروریستی پ ی د/ ی پ گ کودکان و نوجوانان دختر و پسر زیر 15 سال را به این سازمان تروریستی ملحق نموده و به انتقال آنها به اردوگاه های آموزشی خود ادامه میدهد. بر اساس همین گزارش، در اپریل 2015، یک نوجوان 16 ساله به رغم اعتراضات خانواده اش از سوی پ ی د/ ی پ گ ربوده شده است.

 در گزارشی تحت عنوان "تحت اداره کردها" که در سال 2014 از سوی سازمان دیده بان حقوق بشر منتشر شد آمده است، پ ی د/ ی پ گ – ی پ ژ کودکان زیر 18 سال را به این سازمان ملحق کرده اند. گفتنی است، سازمان دیده بان حقوق بشر فهرستی متشکل از 59 کودک در دست دارد که ده تن از این کودکان زیر 15 سال میباشند.

 

 

 

 اخبار مربوطه