چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 13 جدی 1396 هجری

فن نوشتن بمثابه راهی است که نویسنده را بطرف خواننده اش میبرد. لازمه همسفر بودن نیز عبارت از عشق، احترام و امنیت است

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 13 جدی 1396 هجری

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه

        "فن نوشتن بمثابه راهی است که نویسنده را بطرف خواننده اش میبرد. لازمه همسفر بودن نیز عبارت از عشق، احترام و امنیت است"

       اینک در سال نو عیسوی با برنامه یی جدید زیر نام چشم انداز تمدن جهانی در خدمت شما قرار داریم. امید که سال خوش و پرکت دور از همه گونه آلام، مصیبتها و درد و زنجها داشته باشیم. منبعد در هر چهارشنبه روزها با این برنامه زیر نام چشم انداز تمدن جهانی با شما خواهیم بود. با این برنامه راه دور درازی را طی خواهیم کرد. فن نوشتن بمثابه راهی است که نویسنده را بطرف خواننده اش میبرد. لازمه همسفر بودن نیز عبارت از عشق، احترام و امنیت است...واین راه را نویسنده و خوانند باهم یکجا میپیمایند. این فن شریف جسارت واعتماد به نفس میخواهد. نویسنده همه داشته های فکری و تجربیات خویش را درقالب مطالب تازه وبکربه خواننده گانش اهدا میکند. معلوم است که فن نوشتن تک طرفه بوده نمیتواند. نویسنده با برخورد وابرازعلاقمندیهایی که از جانب خواننده اش دریافت مینماید، بیشترازپیش با موشگافی تمام درتهیه مطالب بکرو مفید برای خواننده گانش تلاش وعرق ریزی مینمایدو بدین ترتیب ارتباط متقابل برقرار میگردد. در حقیقت امر نویسنده با بدست گرفتن قلم آماده گی سفری را که بیانگرحوادث زشت وزیبای طول عمر و زمانه های متفاوت بشری بوده باشد میگیرد. با نقل رویدادها و حوادث تاریخی ونیز شرح حوادث و رویداهای گذشته ومعاصر جهان بشریت درطول عمرشان مبادرت میورزد... مبرهن است که نوشتن یک ماجرایی بیش نیست، نویسنده با آغاز به نوشتن نمیداند که چه مسیری را طی مینماید و با چگونه عکس العملهایی مواجه میشود. از چه مجرایی میگذرد و برچه چیز تاثیر می افگند. و اما بطور حتمدارای تاثیر مثبت و یا منفی بوده و هست. اکنون با این مقدمه توجه شمارا به ارزیابیهای پروفیسورقدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید معطوف میداریم:

        این استاد گرانمایه مان با این سفر نوشتاری خویش شمار به کجاها خواهندبرد، و چه چیزهایی را برایتان بازگو خواهند کرد، باهم خواهیم دید. گاه سفری بطرف بالکانها خواهیم داشت و گاهی نیز در اقصا نقادیگر دنیا گام خواهیم برداشت. و با تازه های جهان آشنایی پیداخواهیم کرد. شاید که از فلسطین شرقمیانه و یا آلام مردمان کریمیه و آهیسکا را باهم یکجا شاهد خواهیم بود... نویسنده با این نوشتن این برنامه بیشترینه انسانهای باوجدان جهان را مخاطب میسازد و به همصدایی میخواند در مقابل مظالم بی حد و حصر استثمار و استعمار خون خونخوارجهانی که از ریختاندن اشک چشم یتیمان و بیوه زنان لذت برده با با آشامیدن خون بیگناهان حلق خویش تازه مینمایند... زیرا جریان حاکم موجود در جهان غرب واقعا خیلیها نگران کننده است. ولی قبل از مسایل جهانی میخواهیم نظری به تورکیه بیافگنیم. آنچه را هم اکنون میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم مسایل تورکیه است، یعنی با نگاهی ژرف از تورکیه به جهان نگاه خواهیم کرد. باید دید و دقت کرد که در جهان امروز چه واقع میشود و چگونه مسایل در حال طرحریزی است؟ ما در داخل تورکیه گاهی درگیر مسایلی میشویم که با پرداختن به آن از حوادث جها نی غافل میمانیم. پرداختن به مسایل داخلی برای باعث ممانعت دقت کردن و توجه داشتن دراطراف و ماحول مان میگردد. وغافل میمانیم که درجهان چه در حال وقوع است؟ تورکیه کشوریست دارای تمدن چندین هزار ساله حاکمیت سیاسی دراکثر اقصای جهان بوده است. ما زاده تمدنی هستیم که دارای دید وسیع سیاسی در جهان هستیم. و این را از نیاکانمان بمیراث برده ایم. بنابراین باید دقت نماییم که نقطه دید خویش را به کجا و یا کدام نقطه متمرکز نماییم؟ و از کدام نقطه نظر به جهان نگاه کنیم. به باور ما بانگاه نخست درجهان امروزه، سه علت عمده واساسی وجود دارد که علت اصلی همه پرابلمها و تشنجات در جهان انسانیت  بوده است و آن نیز عبارت از:

  • عدم موجودیت عدالت اجتماعی،
  • عدم تشریک مساعی ،
  • عدم موجودیت محیط مناسب برای تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز.

           ادامه زیست باهمی با فرهنگ های متنوع، ادیان مختلف ونژادهای متنوع بشری، طبعا که در نتیجه گفتگو و ایجاد تفاهم متاقابل ممکن شده میتواند. آیا بشر برای حل مسایل و پرابلمهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سیاسی خویش دارای تجربه یی بوده است و یا خیر؟ آیا سنتی وجود دارد که قادر به ترویج عدالت اجتماعی بوده باشد؟ آیا ممکن است که همسایه ات گرسنه باشد و توغرق درنعمات دنیا درعیش وعشرت باشی؟

           تاریخ گواه است که بودند انسانهایی همانند یونس که خاص برای  کسب رضای آفریگار جهان بنده گان  ویرا یاری و معاونت مینمود. بدون اینکه توجهی به رنگ، مذهب، دین، آیین و جنسیت کسی داشته باشد؛  بلی انسان واقعی با صله رحم والای انسانی دست خدمت و همکاری را به ایشان دراز نموده میتواند. دراین راستا اگر با پیروی ازشیوه وروش غربیها که خیلی محدود ومغرضانه است مبادرت ورزیم، به سنت والای بمیراث گرفته از نیاکانمان خیانت خواهیم کرد. بهترین رهنما برای ما در این راستا همانا راه نیاکانمان است که از خراسان تا بالکانها و اقصا نقاط جهان درعمل پیاده نموده و اولگوی ماندگار جهان انسانیت بوده اند، خواهد بود. لازمه میراث و ارزش هایی که صاحب آن هستیم، مشاهده تحولات جهانی و زنده نگاه داشتن امیدهایی است که چشم انداز این مرز و بوم در درونمان به وجود آورده است. اگر بشر چنین سنتی دارد، نه بر اساس ایده های آزمون نشده ای که نمیدانیم ما را به کجا خواهد برد، بلکه بر اساس سنت آزموده ای قدم برداریم که ما را به سلامت به مقصد خواهد رسانید. تمدنی که خود صاحب آن هستیم، بهترین راهنما برای ما خواهد بود. مسیری که طی هزاران سال از خراسان تا منطقه بالکان پیموده ایم، از جنبه حل مسائلی که با آن مواجهیم، نقش یک فانوس بحریرا ایفا میکند.

           با نگاهی از این زاویه خواهیم دید که استانبول تا یک قرن پیش، یکی از جهانی ترین اماکن بشر بوده است. انواع تفکرات، جریانهای سیاسی، ایدئولوژیها و نگرشهای متفاوت میتواند در مقایسه با فضاهای کوچک و بسته در محیط های باز و دارای تفاوتها و تناقضات، رشد بیشتری نموده وتعمیق پیدا کند. زیرا این نظریه ها از پتانسیل تقویت خود در فضاهای حاوی تفاوتها و تناقضات برخوردارند. در همین راستا دردوره های قبل و بعد ازاعلام مشروطیت استانبول مکانی شد برای ایده های مختلفی که یکجا در کنار هم زیسته و قادر به مطرح ساختن خود شدند.  استانبول مکانی است که در آن عناصر مسلمانان اعم از (ترک، عرب، کرد، آلبانیایی و بوسنایی ) وهمچنان غیرمسلم اعم از مسیحی، یهودی و ارامنه ومشتقات آنان درکنار هم زندگی میکنند. منحیث کشوری که تجربه این همزیستی را دارد، درک وپیش بینی برخی مسائل طلسم و جادو به شمار نمیرود. طی قرن بیستم، شاهد گسسته شدن پیوند بین روشنفکران ترکیه یی با تمدن این مرز وبوم وتاثیرپذیری آنان ازتمدن اوهام غرب شدیم. حتی در این اواخرازچنین جنبشهای فکری درکشورهایی نظیرمصر، ایران و پاکستان نیز تاثیر گرفتند. بدون شک، پیگیری تحولات درشرق و غرب، آگاهی از تفاسیر فکری مختلف وارزیابی آنها یک دستاورد به شمارمیرود. ولی نمیتوان گفت که روشنفکران ترکیه یی دنبال کننده این تحولات، طی دوره های اخیر موفق به تحلیل مباحث مختلف در استانبول به عنوان شهری که از تنوع فرهنگی برخوردار بوده و بیشترین عمق فکری را داراست، شده اند. نقابی که با دوره جمهوریت بر روی استانبول پوشیده شده متاسفانه هنوز به طور کامل از میان برداشته نشده است. در حالی که امروزه چند شهرمحدودی در جهان وجود دارد، که انسانها بتوانند با هر هویتی که دارند، بی اینکه طرد شوند، آزادانه در آن زندگی کنند. چند شهر وجود دارد که برای حل مسائل انسانها در دیگر جغرافیاها تلاش کند.... از این رو میتوان گفت استانبول نزدیک ترین و مناسب ترین شهری است که میتوانیم برای حل مسائل از چشم انداز آن به جهان نگاه کنیم. تجربه ای که استانبول در این زمینه دارد  چراغ راه نامحسوسی است که به مسیر حل تمامی مسائل روشنی میبخشد. شاید آنچه که تووین بی مورخ معروف جهان به صفت "تمدن متوقف شده " از آن نام برده بود استانبول بوده باشد... استانبول کشوری که قبل از اینکه تمدنش متوقف نشده بود تجربیات مهمی از شرق و غرب دارا میباشد، میتواند امروزه راهنمایی برای حل مسائلی باشد که با آنها مواجه هستیم. هر چند ما نیز امروز از این تجربه به دور مانده ایم. اما لازم است که آنرا مجددا به دست آورده و بر مبنای آن حرکت کنیم....

        این برنامه به همین منظور تهیه خواهد شد. ازیک جانب به کشف چنین تجربیات وسیع خواهد پرداخت و ازجانب دیگرنیزدرپرتو این تجربیات راه حل مسائل جهانی را مورد تحلیل قرارداده بتوانیم. این سطور به زبانهای مختلف ترجمه خواهد شد. اگر شما هم حاضر به قدم برداشتن در این راه بدون توجه به زبان، دین و نژاد هستید، به ما بپیوندید که مسیری بس طولانی پیش رو داریم و زمانمان محدود است....

ارزیابیهای  پروفسوردکتور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید را حضور شما تقدیم داشتیم.اخبار مربوطه