شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 30 قوس 1396 هجری

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برغم واکنشهای جهانی، بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل اعلام کرد

شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 30 قوس 1396 هجری

 

           روند اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

          دونالدترامپ رئیس جمهورامریکا برغم واکنشهای جهانی، بیت المقدس رابه صفت پایتخت اسرائیل اعلام کرد

           بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا بیت المقدس را برغم واکنشهای جهانی به صفت پایتخت اسرائیل اعلام داشت، سازمان همکاریهای اسلامی بلا فاصله با دعوت ترکیه به صفت رئیس ادواری این سازمان در استانبول تشکیل جلسه داد. با قاطعیت یافتن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا در راستای اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل، سازمان همکاریهای اسلامی با دعوت جمهوری ترکیه در استانبول تشکیل جلسه داد. در بیانیه پایانی این سازمان تاکید گردید که بیت المقدس شرقی پایتخت فلسطین میباشد. بدین ترتیب سازمان همکاریهای اسلامی از بدو تاسیس تا کنون به اولین تصمیم مهم خود تحقق بخشید. این تصمیم بمنزله قویترین و ملموسترین حمایت سازمان همکاریهای اسلامی از فلسطین می باشد.

        ارزیابی این اجلاس از سوی محمود عباس رئیس جمهور فلسطین به صفت یک اجلاس بی نظیروموفقیت آمیز، نیز نشانگر این امر میباشد. جهان اسلام با اجلاس عالی استانبول و بیانیه پایانی آن نشان داد که در رابطه با مسئله بیت المقدس، صاحب وحدت و همیاری کامل میباشد. باید گفت که تلاشهای مصرانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیپلماسی ترک در این امر نقش بسزایی داشت. درغیر اینصورت سازمان همکاریهای اسلامی نمیتوانست چنین اراده ای رادرمیان بگذارد. اردوغان بحران بیت المقدس را به صفت مسئله نه تنها مسلمانان، بلکه مسئله تمامی عالم بشریت مشاهده کرده و در چهارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سیاست پرشمولی پیروی میکند. در بیانیه استانبول با تاکید براینکه، تصمیم حکومت واشنگتن با قطعنامه های سازمان ملل مغایرت دارد، ازامریکا خواسته شد که از تصمیم مذکورانصراف ورزد. علاوه براین ازدیگر کشورها نیزخواسته شد که از اتخاذ تصمیم مشابهی دوری بکنند. در بیانیه بیت المقدس شرقی به صفت پایتخت فلسطین اعلام شده است. عبارت " بیت المقدس شرقی" نشانگر نگرش مثبت جهان اسلام به راه حل دو دولتی میباشد. دربیانیه پایانی اجلاس عالی استانبول از شورای امنیت سازمان ملل چنین خواسته شد، مسئولیتهای خود را هر چه زودتر بجای آورده، موقعیت حقوقی بیت المقدس را تائید کرده، به اشغال خاکهای فلسطین از سوی اسرائیل پایان داده، حراست از مردم فلسطین را تامین نموده و تمامی قطعنامه های سازمان ملل در مورد مسئله فلسطین بجای آورده شود. بیانیه پایانی اجلاس عالی سازمان همکاری اسلامی نشان میدهد که جامعه بین المللی در زمینه راه حل دو دولتی توافق نظرجامعی دارند. برغم وجود چنین امید و زمینه ای، اقدام ترامپ و نتانیاهو، مسئله را بغرنج تر میسازد. تصمیمات اتخاذ شده در سازمان همکاریهای اسلامی در رابطه با مسئله فلسطین و اسرائیل، تصمیمات تاریخی بشمار میروند. حمایت از این تصمیمات واجرای آنها از نظر صلح منطقه حائز اهمیت است. اگر کشورهای اسلامی از جنگهای مذهبی و قومی دوری کرده و گردهم بیایند، تاسیس صلح آسانتر خواهد شد. سازمان همکاریهای اسلامی برای اولین باردر تاریخ خود، حمایت بالقوه ای از مردم فلسطین بعمل آورده است. این امر درعین حال به زمینه حقوقی سازمان ملل و جامعه بین المللی نیز دلالت میکند. مسئله فلسطین با بیانیه پایانی اجلاس استانبول به بعد جدیدی انتقال داده میشود. اجلاس استانبول نشان میدهد که استفاده ازاراده سیاسی ودیپلماتیک برغم تجزیه و تزلزل در جهان اسلام، امکان پذیرمیباشد. بعقیده من مهمترین تصمیم اتخاذ شده در اجلاس سازمان همکاریهای اسلامی، اعلام بیت المقدس شرقی به صفت پایتخت فلسطین بوده است. زیرا جهان اسلام این تصمیم را قبول داشته وازجامعه بین المللی نیزمیخواهد که این تصمیم را بپذیرد. این تصمیم در عین حال اقدام جنجال برانگیز ترامپ را نیز مردود ساخته و مکانیزم جدیدی در راستای روند صلح را پیش بینی می کند. اجلاس عالی و بیانیه پایانی استانبول به این امر که در منطق و توازن نظام جهانی تغییرات ریشه داری صورت خواهد گرفت، اشاره میکند. البته که چنین تغییر و تحول بزرگی در نتیجه یک حادثه غیرمترقبه صورت نخواهد گرفت. بدیهی ست که این روند، ریسک، تنش و درگیریهای محتمل را بهمراه خواهد آورد. خلاصه کلام جهان اسلام با پیشگامی ترکیه موضع قاطعانه ای درمیان گذاشت. فقط ملموستر شدن این موضع را زمان نشان خواهد داد. زیرا برداشتن گامهای ملموس در پی این موضع قاطعانه حکم ضرورت را دارد.  

 اخبار مربوطه