شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 23 قوس سال 1396 هجری

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برغم واکنشهای جهانی، بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل اعلام کرد

شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 23 قوس سال 1396 هجری

 اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برغم هشدارهای افکار عمومی جهان، بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل اعلام کرد. بدین ترتیب امریکا اولین کشوری ست که موقعیت بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل را برسمیت شناخت. این تصمیم نه تنها در شرقمیانه و کشورهای مسلمان، بلکه در اروپا نیز باعث واکنش گردید. در این چهارچوب مردمان چهارگوشه جهان به کوچه و خیابانها ریخته و تظاهرات اعتراض آمیز بر پا کردند. تصمیم مذکور ترامپ دو علت دارد: وی در خلال کمپاین انتخابات ریاست جمهوری قول داده بود که در صورت پیروزی، بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل اعلام خواهد کرد. بدین ترتیب تعهد خود در مقابل لابی موسوی درامریکا را بجای آورد. علاوه براین قصد دارد که در این تنگنای سیاسی که با آن رو برو است، حمایت این قشر را بدست بیاورد.

امریکا با اتخاذ این تصمیم، حقوق بین الملی را بطورآشکار نقض میکند. در قطعنامه شماره 478 شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ 20 ماه آگست سال 1980 چنین گفته شده است، تمامی اقدامات مربوط به تغییر دادن موقعیت بیت المقدس بی اعتبار میباشد. باید تمامی دولتهای دارای میسیون دیپلماتیک در این شهر، میسیونهای خود را عقب بکشند. براساس قرارداد بنیانگذار سازمان ملل، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از نظر تمامی کشورهای عضو متعهد کننده میباشد. از اینرو امریکا باید قطعنامه سال 1980 شورای امنیت سازمان ملل را بجای بیاورد.تصمیم ترامپ میتواند باعث بروز حوادث جدی درمنطقه و حتی درگیریهای جدید در فلسطین، اسرائیل و شرقمیانه گردد. میدانیم که اسرائیل از نفوذ ایران و حزب الله در سوریه ناخشنود میباشد. بطوریکه در سال 2006 ، تحولات واقع در فلسطین، جنگ بین اسرائیل و حزب الله را شعله ورساخته بود. تابلوی فعلی نیز نشانگر قطب گرایی بزرگ، حکومت امریکایی طرفدار اسرائیل، حکومت اسرائیل که در تنگنای سیاسی قرار دارد، تجزیه در فلسطین و ظرفیت نظامی فزاینده حزب الله در شرقمیانه میباشد. تمامی این تحولات سال 2006 را تداعی میکنند. از سوی دیگر تصمیم ترامپ روند صلح اسرائیل و فلسطین را نیز خدشه دارمیکند. دراصل اقدامات غیرقانونی اسرائیل در بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن، اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت و موضع تفاهم ناپذیر در مورد مسئله پناهجویان، مذاکرات صلح را به بن بست رسانده است. این تصمیم بدون تردید راهگشای افزایش واکنش در شرقمیانه و امریکا نیز خواهد شد. اقدام مذکور ترامپ در امریکا نیز مورد انتقاد قرار داده میشود. و اما مردمان منطقه شرقمیانه نه تنها ترامپ بلکه تمامی امریکا را مسئول این تصمیم میدانند. برای همین تصمیم مورد بحث باعث افزایش مخالفت مردمان شرقمیانه با امریکا خواهد شد. حتی میتواند باعث توسعه رادیکالیزم در شرقمیانه گردد. تصمیم ترامپ ازنظر سیاست جهانی نیز اهمیت فراوانی داشته و می تواند به روابط واشنگتن با کشورهای اروپایی نیز ضربه بزند. بطوریکه فرانسه و آلمان با تصمیم  مذکور مخالفت کردند. اتحادیه اروپا با اشاره براینکه، تصمیم ترامپ با حقوق بین المللی مغایرت دارد، اعلام داشت، باید مسئله را در چهارچوب قطعنامه های سازمان ملل حل و فصل کرد. دوری انگلستان از حکومت ترامپ در دوره اخیر بدلیل سیاستهای ذیربط با عراق، سوریه و عربستان سعودی نیز آشکار می باشد. می توان گفت که تصمیم ترامپ باعث تعمیق این دوری و خدشه دار شدن پیمان بین اروپا و آتلانتیک خواهد شد. در حال حاضر کشورهای غیرعرب جهان اسلام واکنش شدیدی به تصمیم ترامپ نشان می دهند. ترکیه یکی از کشورهای مذکور می باشد که ضمن نشان دادن واکنش شدید، سعی میکند تا از یک روند دیپلماتیک جدیدی تابعیت کند. تاکید ترکیه در واکنش خود به حساسیت جهان اسلام و حقوق بین المللی حائز اهمیت میباشد. این تاکید در عین حال یک پیام جهانی ست. اگر در این نقطه جمهوری ترکیه از  سوی افکار عمومی جهان مورد حمایت قرار بگیرد، از محو و نابود کردن کامل ایمان به دیپلماسی جلوگیری خواهد شد. زیرا اگر حکومت امریکا با یک مقاومت دیپلماتیک – سیاسی و اجتماعی رو برو بماند، میتواند از تصمیم خود انصراف ورزد. در حل مثبت این بحران، جهان اسلام نیز نقش مهی ایفا میکند. اگر جهان اسلام در بنیه خود به توافق برسد، بحران در کوتاه مدت به پایان خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 اخبار مربوطه