Kompüter oyunları gözlǝri müalicǝ edǝcǝk

Zǝif görǝn gözlǝr  bilgisayar oyunu vasitǝsilǝ  müalicǝ olunacaq.

Kompüter oyunları gözlǝri müalicǝ edǝcǝk

Zǝif görǝn gözlǝr  bilgisayar oyunu vasitǝsilǝ  müalicǝ olunacaq.

Orta Şərq Texniki Universitetinin tǝdqiqatçıları görmǝ qabiliyyǝtini güclǝndirǝn kompyuter oyunu ixtira edib.

Göz hǝrǝkǝti ilǝ oynanan oyunlarla şǝxsin  müəyyən bir nöqtəyə, müəyyən bir müddət baxması tǝmin olunur.

Yeni ixtira  uşaqlarda göz tǝmbǝlliyi problemini qısa müddǝt ǝrzındǝ aradan qaldırır.

Türkiyǝli alimlǝr tǝrǝfindǝn sınaqdan keçirilǝn yeni müalicǝ üsulunun bu ilin ortalarından etibarǝn  xǝstǝlǝr üzǝrindǝ  tǝtbiq edilmǝsi  gözlǝnilir.Әlaqәli Xәbәrlәr