400 نفر داعش اعضاسی جنگری اوشلب آلیندی

تروریست گروهی داعش بیلن یوز بیرگن توقنه شوو نتیجه سیده 80 نفر یره دار توپلم 400 تروریست اوشلب آلیندی

400 نفر داعش اعضاسی جنگری اوشلب آلیندی

بشارالاسد تیزیمی تامانیدن آچیلگن گذرگاه آرقه لی ادلب بحراننی کمه یتیریش منطقه سیگه کیریب بارماقچی بولگن داعش لیک تروریست لر بیلن سوریه لیک مخالفلر اورته سیده توقنه شوو یوز بیردی. خودی شو توقنه شوو نتیجه سیده 400 نفر تروریست جنگریسی قولگه آلینیب، کوپ سانده تروریست اولدیریلدی.

اشغالچیلرنی برطرف ایتیش اوچون مشترک عملیات اتاقی دیب آت قوییب ایجاد ایتگن سوریه لیک 12 مخالف گروپ، ادلب گه قره ب باره یاتگن داعش لیک تروریستلرنی برطرف ایتدی.

خودی شو مخالفلر، ادلب نینگ جنوب و شرق تامانیده گی قشلاقلرده کوپ سانده داعش اعضاسی جنگریلرنی اولدیردی.

مخالفلر تامانیدن ایجاد ایتیلگن مشترک عملیات اتاقی نینگ سوزلاوچیسی نجی ابو حذیفه، بشارالاسد تیزیمی نینگ کنترولیده گی منطقه لردن ادلب گه کیریب بارماقچی بولگن داعش گه قره ته آلیب باریلگن عملیات نینگ دوام ایتیب تورگنینی بیلدیردی.

ابو حذیفه، ادلب نینگ جنوب و شرق تامانیده گی قشلاقلریده 80 نفر یره دار توپلم 400 تروریست نینگ اسیر آلگنلیکلرینی ایتدی.

ابو حذیفه ادلب نینگ جنوب - شرقیده بیر قطار قشلاق نینگ هم قولگه کیریتگن لیکلرینی بیلدیردی.  توقنه شوولر باعث ادلب گه کیرالمه گن و کوپ تلفات بیرگن داعش نینگ امر و قومنده ارتباطی نینگ کیسیلیب قالگن لیگینی تروریست جنگریلری نینگ اوز خوشلریگه حرکت ایتگنلیکلرینی معلوم قیلدی.

بشارالاسد حکومتی بیلن داعش بیر مدتدن بیری ادلب بحراننی کمه یتیریش منطقه سیده مخالف لرگه قرشی یوتوق قولگه کیریتیش اوچون مشترک حرکت ایتماقده لر. خودی شو حکومت اکتوبر آییده هم داعش لیک تروریست لرگه یول بیریب ادلبده مخالفلرنینگ کنترولیده گی منطقه لرگه اوتیب باریشلریگه امکانیت یراتگن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر