اوزبیکچه ینگی لیکلر دستوری - بوگون چهار شنبه

خبر خلاصه لری...