سوریه ده گی امریکا عملیاتی آرتیدن ایلک تصویر لر

امریکا قوشمه ایالتلری، فرانسه و انگلستان سوریه ده اسد رژیمی گه قرشی مشترک هوائی عملیات باشلتدی.