تورکیه ده غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی

تورکیه ده غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی

تورکیه ده آگست آیی نینگ 30 نچی کونی یعنی غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی.


لیبل: غلبه , تورکیه